Forretningsbetingelser

Nærværende forretningsbetingelser er – medmindre andet skriftligt er aftalt – gældende for enhver sag eller opgave, som er udført for klienter, af:

IDEAL ADVOKATFIRMA P/S
CVR-nr. 36 98 78 20
Cortex Park 12, 7
5230 Odense M

(herefter kaldet ”IDEAL Advokatfirma”)

Forretningsbetingelser

IDEAL Advokatfirma og klienten aftaler omfanget af opgaven inden opstart af den juridiske bistand. IDEAL Advokatfirma forpligter sig over for klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning.

IDEAL Advokatfirma er undergivet hvidvaskloven og skal derfor blandt andet indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten. IDEAL Advokatfirma er forpligtet til at opbevare identitetsoplysningerne i mindst 5 år efter, at klientforholdet er ophørt.

Interesse- og loyalitetskonflikter

I overensstemmelse med de advokatetiske regler undersøger IDEAL Advokatfirma inden opstart af enhver ny opgave, om der skulle foreligge en interessekonflikt. Skulle vi foranlediget heraf blive nødsaget til at frasige os sagen, giver vi besked herom hurtigst muligt og bistår gerne med at finde anden advokat.

Fortrolighed

IDEAL Advokatfirma er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller modtaget om klienten fortroligt. Alle advokater, jurister og øvrige ansatte hos IDEAL Advokatfirma er pålagt tavshedspligt.

Ansvar, forsikring og ansvarsbegrænsning

IDEAL Advokatfirma er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

IDEAL Advokatfirma er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v.

IDEAL Advokatfirma hæfter ikke for eventuelle fejl begået af underleverandører, som IDEAL Advokatfirma efter aftale med klienten har overladt dele af arbejdsopgavens løsning til.

IDEAL Advokatfirma er ansvarsforsikret i forsikringsselskabet Tryg. IDEAL Advokatfirma har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundets fastsatte regler.

Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

IDEAL Advokatfirmas ansvar for rådgivning er begrænset til DKK 10 millioner pr. opgave.